جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 591,135 14.04 701,800 17.07 803,137 18.86 817,153 18.36
اوراق مشارکت 1,880,118 44.66 1,421,765 34.58 1,449,170 34.03 1,503,987 33.8
سپرده بانکی 1,655,176 39.31 1,941,797 47.22 1,960,577 46.04 2,121,314 47.67
وجه نقد 3 0 7 0 1 0 1 0
واحد صندوق 41,732 0.99 31 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 42,040 1 46,535 1.13 45,844 1.08 7,401 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 706,109 16.77 676,397 16.45 735,383 17.27 736,812 16.56