بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 128,084 11.69 337,712 20.57 341,361 22.81 314,304 21.94
اوراق مشارکت 556,318 50.79 789,423 48.07 641,837 42.88 643,613 44.93
سپرده بانکی 375,772 34.31 447,335 27.24 449,929 30.06 414,164 28.91
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,443 0.68 12,556 0.76 5,064 0.34 1,441 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 93,871 8.57 256,138 15.6 260,112 17.38 234,635 16.38