جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 220,016 7.14 220,103 7.14 289,640 7.22 278,379 6.53
اوراق مشارکت 1,224,130 39.72 1,225,110 39.72 1,887,565 47.07 2,695,979 63.23
سپرده بانکی 1,500,392 48.68 1,501,792 48.68 1,735,150 43.27 1,172,979 27.51
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 107,604 3.49 107,685 3.49 65,409 1.63 81,718 1.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 177,027 5.74 177,074 5.74 208,771 5.21 197,605 4.63