بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,823 14.21 134,394 34.82 128,817 33.11 129,159 33.81
اوراق مشارکت 478,030 49.64 176,148 45.64 180,775 46.47 184,113 48.19
سپرده بانکی 309,905 32.18 35,892 9.3 28,623 7.36 17,862 4.68
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 9,936 1.03 14,081 3.65 22,679 5.83 22,661 5.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 107,666 11.18 133,886 34.69 128,321 32.99 128,681 33.68