جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 137,239 8.74 137,239 8.74 137,310 8.7 206,049 5.95
اوراق مشارکت 338,713 21.58 338,713 21.58 339,926 21.53 653,667 18.88
سپرده بانکی 843,836 53.76 843,836 53.76 850,511 53.86 2,534,316 73.21
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 222,301 14.16 222,301 14.16 223,923 14.18 39,101 1.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 134,910 8.6 134,910 8.6 134,966 8.55 173,162 5