بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 137,307 12.9 263,716 24.12 145,961 33.96 142,127 37.36
اوراق مشارکت 530,709 49.87 455,776 41.68 138,283 32.18 140,238 36.86
سپرده بانکی 358,261 33.67 312,144 28.54 110,459 25.7 72,237 18.99
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,126 0.86 16,399 1.5 12,693 2.95 3,469 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 103,125 9.69 210,878 19.28 145,293 33.81 141,717 37.25