دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص) 700,000 %70.00
2 مهدی نجفی 120,000 %12.00
3 سعید شیرزادی 60,000 %6.00
4 مرتضی سامی 60,000 %6.00
5 سجاد سیاح 60,000 %6.00