اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی منتشره در صفحه 21 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 10 دی‌ماه 98 با موضوع دعوت به مجمع مورخ 98/10/23 1398/10/10
آگهی منتشره در صفحه 14 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28 آذرماه 98 با موضوع دعوت به مجمع مورخ 98/10/09 1398/09/30
آگهی منتشره در صفحه 18 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 4 آذرماه 98 1398/09/05
آگهی ثبتی تغییر نوع صندوق با درآمد ثابت تصمیم از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله و تغییر اساسنامه و امیدنامه آن 1398/07/08
حذف نرخ پیش بینی سود- تغییر زمان سودهای تقسیمی صندوق به از 30 هر ماه به 20 هر ماه طبق صورتجلسه 1398/02/09 1398/02/31
مجوز درخواست ثبت صورتجلسه مجمع 98/02/09 صندوق با درآمد ثابت تصمیم 1398/02/22
روزنامه رسمی مجمع 97/10/17 صندوق با درآمد ثابت تصمیم 1398/01/31
پرداخت سود اسفند ماه صندوق 1397/12/25
روزنامه رسمی صندوق با درآمد ثابت تصمیم 1397/10/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ ساعت 11:30 1397/10/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1397/10/17 ساعت 10 صبح 1397/10/05
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1397/09/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ 1397/09/19
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی 7 ماه و 2 روز منتهی به 1397/06/31 1397/09/18
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی 4 ماه و 2 روز منتهی به 1397/03/31 1397/09/18
دعوت به مجمع صندوق با درامد ثابت تصمیم 1397/08/30
دعوت به مجمع صندوق با درامد ثابت تصمیم 1397/08/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1397/08/30