ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم به همراه توضیحات