بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تعیین رکن بازارگردان صندوق 1398/07/09
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق و تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق 1398/07/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 98/04/17 ساعت 08:00 صبح 1398/04/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 98/04/17 ساعت 07:00 صبح 1398/04/04
تغییرات صندوق با درآمد ثابت تصمیم طی صورتجلسه 98/02/09 1398/02/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم در تاریخ 98/02/09 ساعت 8 صبح 1398/02/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم در تاریخ 98/02/09 ساعت 8 صبح 1398/02/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1398/02/09 1398/01/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ 97/12/06 1397/11/27
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 97/10/17 ساعت 11:30 1397/11/10
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 97/10/17 ساعت 10:00 1397/11/10
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم ممهور به مهر سازمان 1397/10/30
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت تصمیم 1396/12/09