هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس(شامل تبلغ پذیره نویسی) معادل چهار در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوزاق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل 80 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود*
5 کارمزد بازارگردان پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد**
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد***
9 کارمزد ثابت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
10 هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
11 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف 700 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق****

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده