پرداخت سود اسفند ماه صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق می رساند، سود اسفند ماه 1397 در مورخ 1397/12/27 به ازای 26 روز محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است، سود 3 روز اسفند، همراه با سود فروردین ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

با تشکر