مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/08 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1399/10/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/08 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30     1399/10/23
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/03 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30   1399/10/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/08 1399/10/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1399/10/08 ساعت 14:30 1399/09/30
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/03 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1399/07/21
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1399/07/21
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 15:00 1399/07/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/03 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30     1399/06/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/06/03 ساعت 14:30 1399/06/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1399/06/03 1399/05/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30     1399/05/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/05/13 ساعت 14:30 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1399/05/13 1399/04/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 15:00 1399/03/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/03/26 ساعت 15:00 1399/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1398/03/26 1399/03/10
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1399/02/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1399/01/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/01/18 ساعت 14:30 1399/01/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1399/01/18 ساعت 14:30 1399/01/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/09 ساعت 15:30 تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/11/06
صورت جلسه مجمع صندوق تصمیم 23-10-1398 ساعات 14:30 تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/11/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/09 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 15:30 تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/23 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/09 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/23 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1398/10/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/10/23ساعت 14:30 1398/10/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 1398/10/23 1398/10/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/09 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 15:30 1398/10/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/10/09 ساعت 15:30 1398/10/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/09 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساعت 14:30 1398/10/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/10/09 ساعت 14:30 1398/10/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 1398/10/09 1398/10/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1398/10/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله با درآمد ثابت تصميم مورخ 1398/09/25 1398/10/01
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله با درآمد ثابت تصميم در تاريخ 1398/10/09 1398/09/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/09/25 ساعت 14:30 1398/09/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 1398/09/25 1398/09/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1398/08/27 روز دوشنبه ساعت 14:00 1398/08/28
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تعیین رکن بازارگردان صندوق 1398/07/09
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق و تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق 1398/07/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 98/04/17 ساعت 08:00 صبح 1398/04/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ مورخ 98/04/17 ساعت 07:00 صبح 1398/04/04
تغییرات صندوق با درآمد ثابت تصمیم طی صورتجلسه 98/02/09 1398/02/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم در تاریخ 98/02/09 ساعت 8 صبح 1398/02/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم در تاریخ 98/02/09 ساعت 8 صبح 1398/02/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم مورخ 1398/02/09 1398/01/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ 97/12/06 1397/11/27
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 97/10/17 ساعت 11:30 1397/11/10
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 97/10/17 ساعت 10:00 1397/11/10
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم ممهور به مهر سازمان 1397/10/30
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
تاییدیه سازمان مربوط به افزایش سقف واحد 1397/07/14
مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت تصمیم 1396/12/09