صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت تصميم دوره سه ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/10/29
صورتهای مالی صندوق دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/29
اصلاحیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/20
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/09/30 1399/10/02
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/08/30 1399/09/10
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 (حسابرسی شده) 1399/08/18
گزارش عملکرد مدیر صندوق سال مالی منتهی به 31 شهریور1399 1399/08/17
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/07/30 1399/08/06
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/06/31 1399/07/06
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/05/31 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/04/31 1399/05/08
صورت های مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/29
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/29
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/03/31 1399/04/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/02/31 1399/03/06
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 98 1399/02/24
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 99/01/31 1399/02/07
صورت های مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/02/03
ٌگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 98/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/11/30 1398/12/03
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
صورت های مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت‌های مالی سال منتهی به 31 شهریور ماه 1398 اصلاحیه (حسابرسی شده) 1398/10/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (سال مالی منتهی به 1398/06/31) 1398/09/26
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/04
صورت‌های مالی سال منتهی به 31 شهریور ماه 1398 (حسابرسی شده) 1398/09/03
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/29
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/06/31 1398/07/07
صورت وضعيت پرتفوي براي ماه منتهي به 1398/05/31 1398/06/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 98/04/31 1398/05/08
صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي دوره نه ماهه منتهي به 1398/03/31 1398/04/26
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 98/03/31 1398/04/09
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 97 1398/04/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 98/02/31 1398/03/29
گزارش مالی میان دوره ای صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29اسفند 1397 (حسابرسی نشده) 1398/02/08
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 98/01/31 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/11/30 1397/12/08
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 93 1397/11/28
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/10/30 1397/11/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/09/30 1397/10/10
صورت‌های مالی دوره 7 ماه و 2 روز منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/10/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/08/30 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/07/30 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/06/31 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/05/31 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/04/31 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 97/03/31 1397/09/21
صورت‌های مالی دوره 7 ماه و 2 روز منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/09/12
صورت‌های مالی دوره 4 ماه و 2 روز منتهی به 1397/03/31 1397/09/12